0212 348 94 00 EN
Büyümeye yelken açmış Kobi'lere DenizLeasing.
Kişisel Verilerin Korunması

KVKK Aydınlatma Metni

Deniz Finansal Kiralama A.Ş. (“Deniz Leasing”) Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, Deniz Leasing’in faaliyetleri ile sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin olarak işlediğimiz kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebepleri ve amaçları, kişisel verilerinizin aktarıldığı kişi/kurumlar ve aktarım amaçları ile kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin haklarına yönelik olarak bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Deniz Leasing olarak KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket ediyor, kişisel verilerinizin işlenmesi ve muhafazası aşamalarında gerekli önlemleri alıyoruz.

Aşağıda yer alan tablo ile hakkımızda bilgi edinebilirsiniz.

Unvanı
Deniz Finansal Kiralama A.Ş.
Adres
Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 141, Kat:16, Şişli / İstanbul
Mersis No
0291010721300017

1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Deniz Leasing tarafından işlenen kişisel verileriniz* aşağıda yer alan tabloda kategori bazında listelenmiştir.
Veri Kategorisi
Kişisel Veri
Kimlik
Ad soyad, anne - baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b.
İletişim
Adres no, e-posta adresi, İletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no v.b.
Hukuki İşlem
Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler v.b.
Müşteri İşlem
Çağrı merkezi kayıtları, fatura, kiralama, değerleme, teminat, kredi bilgileri ile bunlarla bağlantılı diğer işlem bilgileri, işlem talep bilgisi v.b.
Risk Yönetimi
Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b. (Örn. varlık-gelir bilgileri, demografik bilgiler, kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile paylaşılan sistem entegrasyonlarından temin edilen veriler, KKB borçluluk bilgileri, skor bilgileri, dolandırıcılık ve kara paranın aklanmasına yönelik kontrol bilgileri)
Mesleki Deneyim
Meslek, unvan, çalışma bilgisi, eğitim durumu v.b.
İşlem Güvenliği
IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri v.b.
Finans
Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri v.b.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Çağrı merkezi kayıtları, görsel ve işitsel kayıtlar v.b.

2. Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri

Kimlik, İletişim, Hukuki işlem, Müşteri işlem, Risk yönetimi, Finans, Mesleki deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz, kısmen otomatik yollar ile Deniz Leasing’in sunduğu ürün veya hizmetlerden yararlanmak, müşterimiz olmak ya da herhangi bir surette bizimle iletişime geçmek için başvurmanız, form doldurmanız veya finansal kiralama başvurusunun iletilmesi, müşterimiz ve/veya Deniz Leasing lehine tesis edilmiş veya edilecek herhangi bir teminat işlemine taraf olmanız (kefil, garantör, rehin/temlik borçlusu, mevzuat uyarınca rıza aranan hallerde eş olarak), müşterimiz adına hareket etmeye yetkili temsilci (şirket yetkilisi, vekil, vasi veya kayyım gibi) olmanız hallerinde, fiziki (genel müdürlük, şube, posta / kargo, faks, matbu formlar vb.) veya dijital (mobil uygulama, internet sitesi, müşteri iletişim merkezi, elektronik posta, telefon vb.) ortamlar aracılığı ile doğrudan tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşterilerden veya tarafınızdan toplanmaktadır.

Sosyal medya, elektronik posta, posta, faks, kısa mesaj gibi Şirketimize yapacağınız her türlü bildirimler, başvurular, görüşmeler ve benzeri/sair kanallar aracılığıyla da kişisel verilerinizi bizimle paylaşmış olabilirsiniz.

İnternet sitelerimizi ya da diğer dijital hizmet kanallarımızı kullanmanız durumunda işlem güvenliğinizi sağlamak amacıyla işlem güvenliği veri kategorisinde yer alan, cihazınızın bağlı olduğu IP adresi ve internet sitesi giriş ve çıkış (trafik) bilgileriniz hakkında, talebinizin ve size sunacağımız ürün ve hizmetlerin mahiyetine göre bilgi edinebiliriz.

Kimlik, İletişim, Hukuki işlem, Müşteri işlem, Risk yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar veri kategorilerinde yer alan kişisel verilerinizi:

Tabi olduğumuz mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde kurum ve kuruluşların paylaştığı sistemlerden, hizmet sözleşmeleri çerçevesinde destek/hizmet aldığımız hakim ortağımız Denizbank A.Ş ve DenizBank Finansal Hizmetler Grubu* şirketlerinden; istihbarat faaliyetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile paylaşılan sistem entegrasyonlarından (Örn. Kimlik Paylaşım Sistemi (“KPS”), Adres Kayıt Sistemi (“AKS”), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, Finansal Kurumlar Birliği); Şirketimiz ile sözleşme ilişkisi kurulmasına aracılık eden, Şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflardan, iş ortaklarımız, anlaşmalı kuruluşlar ile bayi, satış ofisleri gibi hizmet aldığımız kuruluşlardan, medyada yer alan haberler ve çevrimiçi kayıtlar veya dizinler gibi kamuya açık kaynaklardan ya da Şirketimize yapılan her türlü bildirimler, başvurular, ziyaret ve görüşmeler aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik yollarla;

Ticaret ve esnaf odaları gibi birlik ve dernekler, Sizin adınıza hareket etmek üzere atanmış kişiler (şirket temsilcisi/yetkilisi, vekil, vasi veya kayyım gibi), Size ait olan veya bağlantılı olduğunuz işletmeler – yatırım şirketleri, ortaklıklar veya iş ortaklıklarının yanı sıra söz konusu işletmelerin direktörleri, ortakları, temsilcileri, mütevellileri, yetkilileri veya vekillerinden, hukuki ve icrai süreçlerin takibi ve yürütülmesi ile bağlantılı olarak adli makamlar veya kamu kurum ve kuruluşlarından bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla elde edebiliriz.

(*Deniz Leasing’in dahil olduğu şirketler grubu ve ana hissedarımız ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının bilgilerine https://www.denizbank.com/hakkimizda/denizbankin-iliskili-kuruluslari linki üzerinden ulaşabilirsiniz.)

3. Kişisel Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebepleri ve Amaçları

Gerçekleştirmekte olduğumuz faaliyetlerimiz için birkaç farklı hukuki sebebimiz bulunmakta olup bu hukuki sebepler ve verilerinizi işleme amacımız aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMACIMIZ
HUKUKİ SEBEPLERİ
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Risk Yönetimi, Finans, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar ve İşlem Güvenliği
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu (6361 sayılı Kanun) ve ilgili mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere, finansal kiralama, filo kiralama, satış işlemleri veya diğer ürün/hizmetlerimize dair kayıtların oluşturulması, müşteri / kredi / hizmet hakkında risk yönetimi işlemlerinin yerine getirilmesi, kredilendirme çalışmalarının hazırlanması ve yürütülmesi ile teminat tesis edilmesi, icrası ve fekki işlemlerinin yürütülmesi, fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi, finansal kiralamaya konu mala ilişkin satın alma, ekspertiz, sigortalama ve hasar yönetimi gibi işlemler ile finansal kiralama sözleşmesine dayalı olarak ilgili mevzuat uyarınca gerçekleştirebileceğimiz diğer işlemler de dâhil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerimizin sunulması, bunlara dair yükümlülüklerimiz ve sorumluluklarımızın ifası, sözleşme kurulması, sözleşme ve operasyonel süreçlerimizin yürütülmesi, yeniden yapılandırma taleplerinin değerlendirilmesi ile buna dair süreçlerin planlanması ve yürütülmesi, iç sistemlere, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, mülkiyetin devri, temlik ve tescil işlemlerinin icrası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenecek diğer hizmetlerin verilebilmesi ile bunlara dair başvuruların alınması, akdedilen sözleşmelerin ve işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve süreçlerimizin geliştirilebilmesi için;

Borç tahsilatı amaçlı olarak yapılandırma politikamızın oluşturulması, risk izleme ve analiz amaçlı süreçlerin yürütülmesi için; Şirketimiz ile tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşteri arasındaki hukuki ilişkinin teminatı olarak kefalet veya garanti ilişkisi kurulması halinde kefalet veya garanti sözleşmesinin kurulması ve ifası için; Teminat olarak belirlenen menkul veya gayrimenkul malların değerlerinin belirlenmesi ve varlık değerleme çalışmaları için;
KVKK madde 5/2 fıkrasının (a) bendi uyarınca “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, (c) bendi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (ç) bendi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak;
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans ve Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Ürün veya hizmetlerimiz hakkında yahut mevzuata ilişkin hususlar ile hizmet sağlama amaçlarıyla ilgili olarak sizinle iletişime geçmek için;
KVKK madde 5/2 fıkrasının (a) bendi uyarınca “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, (c) bendi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (ç) bendi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak;
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans ve Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Ürün veya hizmetlerimiz hakkında yahut mevzuata ilişkin hususlar ile hizmet sağlama amaçlarıyla ilgili olarak sizinle iletişime geçmek için;
KVKK madde 5/2 fıkrasının (a) bendi uyarınca “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, (c) bendi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (ç) bendi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak;
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Risk Yönetimi, Finans, Mesleki Deneyim, İşlem Güvenliği
Finansal kiralama işlemlerine dair taleplerin değerlendirmesi kapsamında, gerçek kişi müşteri / tüzel kişi müşterinin sahibi, yöneticisi, hissedarı, ortağı ve/veya temsil yetkilisi / gerçek faydalanıcı olmanız halinde ya da kiralama / satış işlemleri ile bağlantılı olmanız nedeniyle yasal yükümlülüklerimizin gerektirdiği takdirde kredi geçmişi, kredibilite ve teminat değerlendirmesi yapılması, istihbarat ve bilgi araştırmaları yapılması, bu kapsamda risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi ve sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesi ile kredi satış, tahsis, kullandırma, takip ve izleme süreçlerinin yürütülmesi için,
KVKK madde 5/2 fıkrasının (ç) bendi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve (f) bendi “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak;
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Risk Yönetimi, Finans, Mesleki Deneyim ve İşlem Güvenliği
6361 sayılı Kanun ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere, tabi olduğumuz mevzuata uymak, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve düzenleyici kuruluşlar ile kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapmak için; kimlik ve iletişim bilgilerinizin tespit ve teyit edilmesi, müşteri bilgilerinin doğrulanması, verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması, risk analizi, yönetimi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim, soruşturma, istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi için;

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Engellenmesine ilişkin mevzuat ile BDDK, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), TBB, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kredi Kayıt Bürosu (KKB), Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVK Kurumu), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF), Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bunların icrası ve bu kapsamda ilgili otoritelerden gelen bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi için;

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri uyarınca ticari elektronik ileti onayı alınması, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan sistemin ("İYS Sistemi") kullanılması için; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ’de düzenlenen kimlik ve erişim yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için;

KVKK madde 5/2 fıkrasının (a) bendi uyarınca “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ile (ç) bendi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak;
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Finans ve Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Müşteri ilişkileri, tecrübe, memnuniyet, şikayet, itiraz, talep, öneri, gibi bildirimler dahil tüm talep ve şikayetlerin yönetimi ve adlî ve/veya idari otoriteler nezdindeki hukuki, icrai yasal takip ve dava süreçlerinin takibi ve yürütülmesi için;

Bankacılık Kanunu uyarınca ana ortaklıkların konsolide finansal tablo hazırlama çalışmalarında ve bu çerçevede ana ortaklıkla olan ilişkilerin planlanması veya icrası ile risk yönetimi ve değerlendirilmesi çalışmalarında Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen çerçevede, iştiraklerle birlikte yürütülen risk, denetim, operasyonel hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve ayrıca SPK mevzuatına uyum amacıyla risk, denetim ve operasyonel hizmetlerin yürütülmesi için;
KVKK madde 5/2 fıkrasının (ç) bendi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve (e) bendi uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak;
Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem ve İşlem Güvenliği
Hizmet sağlayıcılarımız, iş ortaklarımız veya tedarikçilerimiz ile kurulan ilişkilerin ve süreçlerin yönetimi, planlanması ve iş ilişkisi içinde olduğumuz üçüncü kişilerle akdedilen sözleşmeler, yürütülen faaliyetler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için;
KVKK madde 5/2 fıkrasının (c) bendi uyarınca;
Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği ve Risk Yönetimi
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik 5. maddesi gereğince; DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun uyum programının, finansal grup bazında uygulanmasının yanı sıra müşterinin tanınmasına, hesap ve işlemlere ilişkin bilgilerin grup içinde paylaşımını sağlamak, müşteri bilgilerinin doğru ve güncel olmasını sağlamak için;
KVKK madde 5/2 fıkrasının (a) bendi uyarınca “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve (ç) bendi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak.
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem ve Finans
Şirketimizin ürün ve hizmetleri ile ilgili reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, anket, istatistiki çalışmalar da dahil olmak üzere çalışmalar yapılması, kampanya süreçlerinin yürütülmesi ve pazarlama amacıyla ticari elektronik ileti gönderim hizmetinin temini amaçları ile
KVKK madde 5/1 fıkrası uyarınca açık rızanızın varlığı halinde.

4. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu (6361 sayılı Kanun), Bankacılık Kanunu ve tabi olduğumuz ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz, finansal faaliyetlerin yürütülmesi ile yukarıda sayılan amaçların yerine getirilmesi doğrultusunda sınırlı ve ölçülü bir şekilde kişisel verileriniz;

• 6361 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile tabi olduğumuz diğer mevzuat hükümlerine ilişkin yasal bilgilendirme ve raporlamaları yapabilmek, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi dahil tüm hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amaçlarıyla; BDDK, SPK, TCMB, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK, SGK, KKB (ve/veya risk yönetimi, risk izleme faaliyetlerinin yönetilmesi amacıyla TBB Risk Merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulan kurumlar), Kişisel Verileri Koruma Kurumu, BTK, MKK, KGF, FKB gibi, mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı ve/veya izin verdiği kanunen bilgi almaya yetkili kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, kamu kurum/kuruluşlarına, bakanlıklara, yargı mercilerine,

• Finansal kiralama faaliyetlerinin yürütülmesi ve talebinizle bağlantılı ve sınırlı olarak ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, bilgi verme, saklama ve raporlama yükümlülüğünün yerine getirilmesi, ödeme / tahsilat ve sigortalama süreçlerinin icrası için; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız kişi, kurum ve kuruluşlara, danışmanlık, değerleme, altyapı vb. konularda veya Deniz Leasing ile sözleşme ilişkisi kurulmasına aracılık eden bayi, satış ofisi gibi hizmet sağlayıcılarımıza, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, alt yükleniciler, aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketler/kuruluşlar, BTK tarafından yetkilendirilmiş mobil servis sağlayıcıları, yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik bankalar, leasing şirketleri ve sigorta şirketleri de dahil olmak üzere finansal kuruluşlara,

• Müşterini tanı yükümlükleri çerçevesinde başvuruların doğru işleme alınabilmesi ve güvenliğiniz için sistemlerde sorgulama yapılabilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile paylaşılan sistem entegrasyonlarının (KPS, AKS vb.) işleticisi olan otoritelere,

• Bankacılık Kanunu’nun 73’üncü maddesi, BDDK faaliyet genişleme izinleri ve Suç Gelirlerinin Aklanması ile Terörün Finansmanının Önlenmesine ilişkin mevzuat çerçevesinde Denizbank Finansal Hizmetler Grubu dahilindeki bağlı ortaklar ve iştirak şirketler ile hissedarlarımıza, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, acentesi olduğumuz şirketlere,

• Tüm adlî ve/veya idari otoriteler nezdindeki hukuki ve icrai yasal takip ve dava süreçlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla mahkemeler, hukuk büroları, varlık yönetim şirketleri, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütüldüğünün denetimi amacıyla bağımsız denetim şirketlerine,

• Açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere KVKK’nun 8 ve 9’uncu maddeleri kapsamında aktarılabilir.

5. Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz, buna itiraz etme,
h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı, kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile birlikte Büyükdere Cad. No: 141 34394 Esentepe - İSTANBUL adresinde bulunan genel müdürlüğümüze bizzat veya vekiliniz aracılığıyla başvurmak suretiyle yazılı olarak ya da kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak güvenli elektronik imzalı olarak denizfinansal@hs09.kep.tr adresine başvurunuzu ileterek veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında belirtilen başka bir yöntemi kullanarak kullanabilirsiniz.

Çerez Politikası

Çerezler nedir?

Birçok web sitesinde olduğu gibi www.denizleasing.com’da çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilen küçük bir metin parçasıdır ve ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Çerezler sayesinde bir sonraki ziyaretinizde daha iyi ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi yaşarsınız.

Çerez Türleri

A. Geçici çerezler:
Geçici çerezler, sadece oturum sırasında geçici olarak depolanır ve en kısa sürede tarayıcınızı kapattıktan sonra kaldırılır.

B. Kalıcı çerezler:
Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayar/ mobil cihazda kalır ve web sitesie döndüğümüzde sizi tanımak için kullanılır. Kalıcı çerezlerin süreleri dolana kadar yeni bir çerez yüklenir, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır

C. Hedef/Reklam Çerezleri:
Reklam çerezleri, bir uygulama/web sitesine veya kullanım ziyareti sırasında üçüncü bir şahıs tarafından yüklenen çerezlerdir. Reklam çerezleri, üçüncü bir şahsa sitemize ziyaretinizle ilgili bazı bilgileri iletmek için kullanılır.

D. Zorunlu Çerezler:
Gerekli ve önemli çerezdir. Kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve web sitemizde gezinti yapmanıza olanak sağlar. Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır.

E. Performans ve analiz çerezleri:
Ziyaretçilerin web siteleri ve uygulamalardaki genel çalışmasını geliştirmek için web siteleri ve uygulamaları (onlar izlenen sayfalar, ziyaretin ortalama süresi, vs.) nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak için kullanılır.

F. İşlevsellik çerezleri:
İşlevsellik çerezleri, web sitesinde ziyareti kolaylaştırmak ve tarama deneyiminizi geliştirmek için kullanılan çerezlerdir. Tercih ettiğiniz dil, düzen veya renk şeması gibi belirli ayarları, hatırlamak için izin verir.

G. Reklam çerezleri:
Reklam ve kişiselleştirme çerezleri kendi kişisel çıkarları için bizim reklam ve web sitesi içeriği özelleştirmek için bizim web sitelerinin ziyaretçi tarama davranışı hakkında bilgi toplamak için kullanılır.

H. İzleme çerezleri:
İzleme çerezleri ziyaretçilerin Internet tarama davranışlarını izlemek ve ziyaret ettikleri çeşitli internet sitelerinden kendi tarama davranışına veri ve bilgi toplamak için kullanılır.

DenizLeasing Çerez Kullanım

DenizLeasing çerezler aracılığıyla topladığı bilgileri Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına uygun olarak kullanmaktadır.

Çerezler, DenizLeasing sitesinin kullanımını kolaylaştırmak, DenizLeasing sitesi ve ürünlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek amacıyla kullanılır. Çerezler aynı zamanda gelecekte sitenin üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca çerezler, insanların siteyi nasıl kullandıklarını anlamayı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmeye ve sitenin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanılır. Bu veriler, kimlik tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.

Sitemizi ziyaret etmeye devam ederek çerezlerin cihazınıza yerleştirmesine izin vermiş oluyorsunuz. Cihazınıza çerezler yerleştirmesini istemiyorsanız tarayıcınızın ayarları veya seçeneklerinden çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz. Web sitesi ziyaretinizde en iyi deneyimi yaşayabilmek için çerezlerin kullanımını reddetmemenizi öneririz.

DenizLeasing gerekli gördüğü durumlarda Çerez Politikasını değiştirebilir.


DenizLeasing 3 tür çerez kullanır:

1. Zorunlu Çerezler:
Gerekli ve önemli çerezdir. Kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve web sitemizde gezinti yapmanıza olanak sağlar. Bu tür çerezlerin kullanılmasına izin vermezseniz denizleasing.com’un çeşitli alanlarını kullanamayabilirsiniz. Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır.

2. Performans ve Analiz Amaçlı Çerezler:
Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web siteleri ve uygulamalar için kullanılan çerezdir. Bu çerez türü ile müşteri deneyimini iyileştirme ve kişiselleştirme yapmak mümkündür. Elde edilen veriler arasında giriş yapılan sayfalar, yönlendirmeler, erişim yapan kişinin platform tipi, tarih/saat bilgileri, arama terimleri ve kullanırken girilen diğer metinler gibi ayrıntıları içerir.

3. Hedef veya reklam çerezleri
Hedef veya reklam çerezleri, DenizLeasing'in bilgisi ve izni dâhilinde DenizLeasing'in reklam ağları tarafından yerleştirilir. Bu çerezlerin kullanım amaçları;

- İlgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek
- Gösterilen reklam sayısını sınırlamak
- Reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek
- Ziyaret tercihlerinizi hatırlamak
Google AdWords Conversion Code
Google Remarketing Cookie
Facebook Dönüşüm Takibi ve Özel Hedef Kitle Oluşturma Kodu(Pixel Code)

Çerezler nasıl kapatılır?

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmeniz durumunda, web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişiminiz sınırlı olabilir.

Çerezleri kapatmak için;

- Chrome’da tarayıcı ayarlarınızda “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz.

- Internet Explorer kullanıcıları için: “Seçenekler/İnternet Ayarları/Gizlilik/Ayarlar” seçeneklerini kullanabilirsiniz.

- Firefox kullanıcıları için: “Araçlar/ Seçenekler'/ Gizlilik/ Çerez kabul yöntemi/Firefox kapatılana kadar” seçeneklerini kullanabilirsiniz.Çerezleri kapatmak ile ilgili daha fazla bilgiyi aşağıdaki sitelerde bulabilirsiniz:

Cookies in Chrome
Cookies in Internet Explorer
Cookies in Mozilla Firefox 

Gizlilik Politikası

Deniz Finansal Kiralama A.Ş. müşterilerinden, ilgili mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alması gereken bilgiler yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğu düşündüğü bilgileri toplamaktadır.

Toplanan müşteri bilgilerinin gizliliği, güvenliği ve müşteri istekleri doğrultusunda kullanılması Deniz Finansal Kiralama A.Ş. olarak bizim temel yaklaşımımızdır.

Müşteri bilgileri Deniz Finansal Kiralama A.Ş. içerisinde sağlanan güvenlik şartları içerisinde gizlidir ve Deniz Finansal Kiralama A.Ş. çalışanlarının ve görevlilerinin söz konusu müşteri bilgilerine erişimleri Deniz Finansal Kiralama A.Ş. Güvenlik Politikaları çerçevesinde düzenlenmiş olup; müşteri bilgileri mevzuatta belirtilen zorunluluk durumları haricinde hiç bir kişi ve kurum ile paylaşılamaz.

Dışarıdan alınan hizmetlerde, hizmet alınan kuruluşlarla imzalanan sözleşmelerde mutlaka müşteri bilgilerinin gizliliğine ait madde bulunmakta ve hizmet alınan kuruluşlar ve çalışanlarının Deniz Finansal Kiralama A.Ş. Güvenlik Politikaları çerçevesinde tespit edilen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları istenmektedir.

Müşteri Bilgileri sadece müşteri talepleri doğrultusunda diğer kurumlarla paylaşılabilir. Şirketimiz tarafından bilgilendirme yapılması istenmediği durumda 0212 348 94 00 numaralı telefondan ya da info@denizleasing.com adresinden talebinizi tarafımıza iletmeniz yeterli olacaktır.

Şirketimiz, ilgili mevzuat çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini temin etmek kaydıyla, güveninize saygı duyduğu belirtir.

Deniz Finansal Kiralama A.Ş

İnternet sitemizin güvenli ve hızlı bir şekilde çalışabilmesi için zorunlu çerezlerden faydalanıyoruz. Çerezleri kabul etmeniz veya doğrudan sayfalarımızda gezinmeye devam etmeniz halinde, çerezlerin belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanımına izin vermiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımızı veya nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.